Årsberetninger

Årsmelding 2013

Styrets sammensetning

Bydelsrådet hadde siste driftsåret følgende sammensetning:

     Leder:                              Arne Olav Berg

     Nestleder:                        Kjell T. Pedersen

     Kassérer:                         Inge Strømmesen

     Sekretær:                         Helene Falch

     Styremedlemmer:          Liv Bjørndal

                                                          Erik Benjaminsen

                                                          Gøril Orvold

     Varamedlemmer:            Kåre Olav Holm

                                                          Lars Meland

                                                          Solveig Stokmo

                                                          Kristin Wangberg Vaadal

     Revisor:                           Raymond Uteng

 

Møtevirksomhet

Bydelsrådet har avviklet 7 møter siden forrige årsmøte – 4 i 2013 og 3 i 2014: Alle møter utenom ett er avholdt i leide lokaler på Sydspissen hotell. Det er behandlet til sammen 62 saker.

Bydelsrådet har møtt representanter for kommunen for å diskutere felles tiltak – spesielt treningsparken i Telegrafbukta - og for å orientere oss om kommunale planer og prosjekter.

Vi måtte dessverre melde forfall til det årlige statusmøtet mellom bydelsrådene og kommunen grunnet møtekollisjon.

Arbeidsområder i 2013

Arbeidsprogrammet 2013-2014 har vært retningsgivende for rådets arbeid i 2013.. Programmet ble sist revidert i januar 2013 og er gjengitt på bydelsrådets hjemmeside http://www.sortromsoya.org/the-team/arbeidsprogram :

Trafikksaker

Sør-Tromsøya preges av at området ble utbygd for 40-70 år siden. Vegsystemet ble tilpasset datidens transportbehov. I ettertid har det skjedd en betydelig fortetting og utbygging på utfylte arealer i strandsonen, samtidig som biltettheten har økt. Utbedringene på vegnettet har vært beskjedne.

Det mangler dessverre en overordnet og helhetlig plan for trafikkavviklingen på denne del av øya. Dette gjør at arbeidet med trafikksaker fort blir fragmentert. Bydelsrådet ønsker å påpeke behovet for en overordnet plan, men innser at man samtidig må arbeide for de små og konkrete forbedringstiltakene. I denne kategorien hører saker om fortau; kryssutbedring; skilting; fartsgrenser; fotgjengerfelt; m.m.

Bydelsrådene er utfordret til aktiv deltakelse i kommunens prosjekt Sykkelbyen Tromsø. Vi har takket ja til deltakelse, og var representert på oppstartsmøtet i februar 2014.

I løpet av året har følgende trafikksaker vært på agendaen: Fortau langs Strandvegen; fjerning av fartshumper Kvaløyvegen; ”snarveiforbindelser”; kryss Sydspissen; kryss Engenvegen; fortau langs Vesterlivegen.

Grøntarealer og friområder

Kommunens prosjekt ”Tromsømarka” har gitt et godt løft til arbeidet med grøntarealer og friområder i bydelen. Vi møter forståelse og velvilje for saker vi tar opp, og har et godt samarbeid om disse sakene.

Største sak siste år har vært arbeidet med ”Tufte-parken” – en samling utendørs treningsapparater i Telegrafbukta. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Tromsø kommune hvor kommunen har vært ansvarlig byggherre. Bydelsrådet har deltatt i prosjektgruppa, og også bidratt økonomisk med 150.000 kr – som er det samme beløpet vi har mottatt i støtte fra Gjensidige-stiftelsen. Prosjektet har fått stor omtale i media, og må anses å være meget vellykket. Alt arbeide er ferdigstilt etter planen i 2013.

Øvrige saker som har vært på sakslista: Opparbeiding av turstien rundt Sydspissen; ”Strandpromenaden” til sentrum.

Høringsuttalelser

Bydelsrådet har også siste året levert diverse høringsuttalelser til Tromsø kommune. Rådet til-streber å gi sine innspill tidligst mulig i de overordnete planprosessene, noe som også gjelder overfor private utbyggere før de fremmer forslag til nye planer.

Av overordnede planer har vi fått tilsendt og behandlet dokumentene ”Strategi for eiendommer til helse og omsorg”, og ”Kulturplan for Tromsø kommune”.

For følgende områder har bydelsrådet kommentert arealplanforslag: Flere planforslag vedr. utfyllingsområdene langs Strandvegen; fortetting Sorgenfri; 2 ulike utbyggingsprosjekter v/Vangberg; Robukta (dispensasjonssøknad).

Annet

Bydelsrådet har i prinsippet et elektronisk arkiv gjennom en Google/gmail-løsning etablert i 2011. Denne fungerer rimelig godt. Vi har videre en internettside på samme plattform. Denne har vist seg vanskelig å videreutvikle/vedlikeholde i 2013. Rådet har derfor besluttet å opprette egen Facebook-side for forbedret kommunikasjon med bydelens beboere. Siden er opprettet i februar 2014 - https://www.facebook.com/pages/Sør-Tromsøya-bydelsråd/1387927124807396

Bydelsrådet ble i fjor forespurt om å bistå under innsamlingsaksjonen TV-aksjonen 2013. Flere av rådets medlemmer deltok aktivt – m.a. som innsamlingsledere i Fagereng krets og Sør-Tromsøya krets.

Bydelsrådets leder har mottatt og besvart en del muntlige henvendelser fra beboere som har spørsmål om konkrete miljø- eller byggesaker.

Økonomi

Regnskapet viser en sunn økonomi: Saldo ved årsskiftet 2013/2014 er ca. 243.000 kr. Av dette er 160.000 kr disponert til prosjektet med treningsapparater i Telegrafbukta, og 150.000 av dette er senere utbetalt. Driftsresultatet viser et overskudd i 2013 på ca. 20.000 kr. Det vises til revidert regnskap som vedlegges.

Bydelsrådets bankforbindelse er Handelsbanken, Tromsø.

Det utbetales ikke styrehonorar til noen av medlemmene i Sør-Tromsøya bydelsråd. Som inspirasjon og takk for utført ideélt arbeid gjennom driftsåret, har det vært en tradisjon å avslutte det siste styremøtet (før årsmøtet) med en felles styremiddag.

Neste års budsjett foreligger og bør sees i sammenheng med handlingsplanen for kommende år.

Satsingsområder 2014

Arbeidsprogrammet 2013/2014 og gjeldende handlingsplan anses å bli styrende også for inneværende år. Det nye styret bør gjennomgå arbeidsprogrammet og revidere handlingsplanen – m.a. på bakgrunn av diskusjoner på årsmøtet.

Styret foreslår at det i budsjettet for 2014 settes av midler til prosjekter i nærområdet.

 

Tromsø, 26. februar 2014

 

 

 

Arne Olav Berg                                

 

 

 

Kjell T. Pedersen                               Helene Falch                                      Gøril Orvold

 

 

 

Inge Strømmesen                               Erik Benjaminsen                              Liv Bjørndal

 
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Sep 8, 2011, 5:38 AM
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Sep 8, 2011, 5:38 AM
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Sep 8, 2011, 5:38 AM
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Apr 13, 2012, 3:34 AM
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Sep 8, 2011, 5:41 AM
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Jun 3, 2011, 6:14 AM
Ċ
Sør-Tromsøya bydelsråd,
Feb 24, 2014, 1:09 PM
Comments