Teaterbrygga. Igangsetting av privat planarbeid

posted Oct 19, 2009, 10:41 PM by Sør-Tromsøya bydelsråd   [ updated Sep 5, 2012, 12:32 PM ]
Bydelsrådet har mottatt melding om igangsetting av privat planarbeid for Teaterbrygga

Hovedintensjonen i planforslaget er å endre forutsetniner for eiendommen i forhold til gjeldende plan, bla med tanke på å legge til rette for tettere bebyggelse med høyere tomteutnyttelse, næringsvirksomhet/forretning.

Planforsalget vil bli utabeidet i mai-juni med påfølgende behandling i Tromsø kommune for deretter å bli sendt på høring.
Tip: How to delete this post.
Comments