Styret‎ > ‎

Arbeidsprogram 2013-2014

Vedtatt i styremøte 14.01.2013

Arbeidsprogrammet definerer arbeidsområder med delområder og angir målsettinger for rådets arbeid i planperioden

1         KOMMUNIKASJON

a         Informasjon fra offentlige etater. Bydelsrådet skal være mottaker for post og annen informasjon fra offentlige etater. Avhengig av henvendelsens karakter skal denne videreformidles, besvares eller arkiveres.

b         Informasjon til beboere. Bydelsrådet skal informere beboerne i bydelen om rådets arbeid og andre relevante aktiviteter gjennom aktiv bruk av en oppdatert nettside og god kommunikasjon med velforeninger, skoler og andre interesseorganisasjoner i bydelen.

c         Talerør for beboerne. Bydelsrådet skal være et talerør for bydelens beboere overfor Tromsø kommune og andre offentlige etater i saker som ligger innenfor rådets arbeidsområde.

2         AREALPLANLEGGING/BYUTVIKLING

a         Overordnet planlegging. Bydelsrådet skal være en pådriver for å få utarbeidet helhetlige planer for utbygging i bydelen og påpeke avvik fra eksisterende planer i reguleringsplaner.

b         Uttalelser.

Bydelsrådet skal avgi uttalelse til alle plan- og reguleringssaker som det åpnes for å gi høringsuttalelse/merknad til hvis mulig innenfor fristen. 

Spesielt skal følgende saker følges opp i perioden:

Utbygging på sør-østsida av Austad TACO-området

Bydelsrådet er invitert inn som diskusjonspartner for utbygger og vil gi innspill på forslag og problemstillinger som blir reist i planprosessen.

3         TRAFIKKSAKER

Bydelsrådet skal bidra til at det tas hensyn til beboernes interesser når det velges trafikkløsninger i bydelen.

Spesielt skal følgende saker følges opp i perioden:

a         Gangveiforbindelser
Bydelsrådet skal medvirke til at gangstier og “snarveier” som har betydning for trafikksikkerheten ivaretas.

b         Sammenhengende fortau langs Strandveien
Bydelsrådet skal påvirke relevante beslutningstakere for å få etablert fortau langs Strandvegen langs de parseller der slikt mangler i dag.

c         Fortau Mellomvegen.
Bydelsrådet skal medvirke til at vedtak om fortau langs Mellomveien blir gjennomført innenfor tilfredsstillende periode

d         Omlegging av Strandveien sør har vært en ikke gjennomført reguleringssak over flere tiår. Bydelsrådet skal medvirke til at denne får sin endelige løsning.

4         GRØNTAREALER/FRIOMRÅDER – SIKRING OG TILRETTELEGGING

a         Folkeparken og Telegrafbukta:
Bydelsrådet skal arbeide for at Tromsø kommune sikrer at Folkeparken og Telegrafbukta fortsatt skal være åpen for allmenn bruk.

b         Forvaltning av grønt-/friarealer.

Bydelsrådet skal bidra til  at friområder, grøntarealer og strandsone er lett tilgjengelig og forvaltes til beste for innbyggerne . Spesielt skal bydelsrådet overvåke at det avsettes tilstrekkelig med friområder og at sikten til sjøen ivaretas og er i tråd med overordnete planer og lovverk.

c         Bydelsrådet skal samarbeide med velforeninger og andre lag/foreninger om konkrete prosjekt for å forvalte og utvikle arealene.

Spesielt skal følgende saker følges opp i perioden:

a         Strandpromenaden mellom sentrum og Sør-øya. Pådriver til planlegging og gjennomføring.

b        Etablering av treningsapparater i Telegrafbukta i samarbeid med Tromsø kommune - finansisering og gjennomføring.

c         Støtte Tromsø Kommune i gjennomføringen av “markaprosjektetet”. For deler av prosjektet som gjennomføres i bydelen bidra med lokalkunnskap til adkomstveier og stedsnavn spesielt og gode løsninger generelt.

5         ARRANGEMENTER

a         Bydelsrådet skal støtte og samarbeide med lag og organisasjoner som planlegger kulturelle eller andre arrangementer som vil bidra til utvikling av samhold og økt beboerglede i bydelen.Comments