Vedtekter

VEDTEKTER FOR SØR-TROMSØYA BYDELSRÅD

Sist endret i årsmøtet 21.03.13

Bydelsrådets overordnede formål

Sør-Tromsøya bydelsråd er et frittstående, partipolitisk uavhengig råd. Bydelsrådet er sammensatt av medlemmer fra velforeninger, organisasjoner og enkeltpersoner, og skal representere befolkningen på Sør-Tromsøya, innenfor Fagereng og Bjerkaker skolekretser.

Sør-Tromsøya bydelsråds formål er å arbeide for kulturell og sosial utvikling av bydelen, fremme gode oppvekstvilkår for barn og unge, skape nærhet og lokal identitet for befolkningen og virke som en paraplyorganisasjon for beboerne og organisasjonslivet.

Sør-Tromsøya bydelsråd skal være formell part/høringsinstans i saker som gjelder planlegging og regulering i bydelsrådets virkeområde. Bydelsrådet skal særlig arbeide for å få innsyn i kommunens og andre offentlige og private aktørers planlegging hva angår:

             Skoler og barnehager.

             Fremtidig boligbygging i bydelen.

             Trafikkavvikling for biler og myke trafikkanter.

             Områder for industri og næringsliv.

             Strand og havneområder.

             Muligheter for lek og fritidsaktiviteter.

             Tilgjengelighet til friarealer rundt bydelen og ettersyn med disse.

             ”Lunger” – grøntarealer.

Bydelsrådet kan også iverksette andre tiltak for bydelsutvikling.

Bydelsrådets organisasjonsform

A. Styret.

Sør-Tromsøya bydelsråd består av et styre som har ansvaret for den daglige utøvelse av bydelsrådets formål – jfr § 1 – samt oppgaver som for øvrig vedtas av årsmøtet.

Medlemmer av styret må ha bostedsadresse innenfor bydelsrådets virkeområde. Lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner har lik adgang til å foreslå representanter til bydelsrådets styre. Årsmøtet velger faste representanter for to år av gangen på en slik måte at tre eller fire representanter skiftes ut hvert år. Vararepresentanter velges for ett år av gangen. Styret skal arbeide i forhold til vedtektene og årsmøtets arbeidsplan til enhver tid.

B. Årsmøtet.

 

Årsmøtet er Sør-Tromsøya bydelsråd høyeste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av mars. Styret sørger for allmenn kunngjøring med oppfordring om å foreslå kandidater til styret, minst 3 uker på forhånd.

Alle som er bosatt innenfor bydelsrådets virkeområde og som går i 9.klasse eller eldre kan være tilstede på årsmøte med tale-, forslags- og stemmerett.

Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtet etter vanlig regler. Regnskapsåret følger kalenderåret. Ved avstemming på årsmøtet gjelder vanlig flertallsregel (simpelt flertall).

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes dersom 2/3 av styremedlemmene i Sør-Tromsøya bydelsråd ønsker det, eller dersom 50 % av antall stemmeberettigede ved siste ordinære årsmøte krever det.

Styrets sammensetning

a         Årsmøtet velger et styre bestående av  leder, nestleder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer, samt tre varamedlemmer. Leder velges separat, for øvrig konstituerer styret seg selv.

 

b        Styret har fullmakt til å nedsette arbeidsgrupper som skal arbeide med konkrete oppgaver. Disse gruppene kan bestå av personer med spesielle interesser og /eller kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene.

c         Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av representantene er til stede.

d        Ved avstemming gjelder vanlig flertallsregel (simpelt flertall).

e         Styreleder er møteleder. Ved forfall tar nestleder over.

f         Styreleder har ansvar for å sette opp saksliste og innkalle til møte.

g        Innkalling til møte skal skje i god tid før møtet.

 

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 

1.                  Valg av ordstyrer.

2.                  Valg av sekretær.

3.                  Godkjenning av fremmøtte representanter.

4.                  Regnskap.

5.                  Årsmelding.

6.                  Styrets forslag til handlingsplan.

7.                  Budsjett.

8.                  Valg av styre og revisor

9.                  Andre saker som er fremmet.

 

Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må fremmes til styret før 1.januar. Endringsforslag med styrets innstilling skal offentliggjøres senest 3 uker før årsmøtet. For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall på årsmøtet.

Oppløsning

Forslag om oppløsning av Sør-Tromsøya bydelsråd må legges fram som egen sak på et årsmøte for å kunne realitetsbehandles på neste ordinære årsmøte. For gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte.

Ved oppløsning overføres Sør-Tromsøya bydelsråds kapital til et utviklingsfond for bydelen.

Styret utarbeider egne vedtekter for dette.

Comments